Stadgar

§ 1 Ändamål

Förbundet är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund och har som ändamål att inom Stockholms stift arbeta för kyrkomusikens främjande och fortgående förnyelse.
Förbundet ska vara ett forum för samtal kring kyrkomusikaliska frågor och andra spörsmål som berör korister, instrumentalister, kyrkomusiker och stimulera kyrkans körverksamhet och församlingssång.

§ 2 Medlemmar

Medlemmar i förbundet är dels kyrkokörer och musikgrupper med vokalt inslag inom Stockholms stift, dels andra körer/ensembler/organisationer inom stiftets geografiska område som genom medlemskap vill främja förbundets verksamhet.
Enskilda personer som vill bidra till förbundets verksamhet kan vara stödjande medlemmar.
Inträde i förbundet vinns genom inbetalning av fastställda årsavgifter.

§ 3 Styrelsens sammansättning/Val av styrelse

Styrelsen utgörs av ordförande och tio ledamöter.
Ordförande och ledamöter väljs av förbundets årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och förbundsdirigent.
Stockholms stift och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift äger rätt att vardera utse en adjungerad ledamot i styrelsen.

§ 4 Styrelsemöte

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och ordförande eller vice ordförande samt ytterligare minst 4 ledamöter är närvarande.
Vid styrelsemöte förs protokoll som justeras av ordförande för mötet.

§ 5 Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
(ändrat på årsmötet 2001) 

§ 6 Årsavgift

Förbundets årsmöte fastställer de årsavgifter som medlemmarna har att erlägga. För anslutna medlemskörer och musikgrupper uttas avgiften av respektive huvudman (pastorat). Medlem, för vilken under två räkenskapsår årsavgiften inte betalats, utesluts ur förbundet.

§ 7 Revision. Val av revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse två revisorer och två revisorsersättare för tiden fram till nästa årsmöte.
Revisorerna skall lämna sin berättelse över avslutat räkenskapsår till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

§ 8 Årsmöte

Förbundets årsmöte skall hållas under tiden 1 mars – 1 maj.
Kallelse till årsmötet skall sändas ut senast fyra veckor före mötet. Om styrelsen avser att föreslå ändringar i årsavgiften eller av förbundets stadgar skall förslag härom bifogas kallelsen. Detsamma gäller motioner om sådana ändringar.
Medlem kan genom motion till årsmötet väcka förslag inom föreningens verksamhet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

§ 9 Årsmötesdeltagare

Varje ansluten medlemskör och musikgrupp har rätt att sända två röstberättigade deltagare. Endast de förbundsmedlemmar som betalt årsavgiften för det avslutade räkenskapsåret äger rätt att sända röstberättigade deltagare till årsmötet.
Uppgift om utsedda årsmötesdeltagare skall vara sekreteraren tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Stödjande medlemmar har rätt att delta i årsmötet men är ej röstberättigade.
Stödjande medlemmar skall anmäla deltagande i årsmötet till sekreteraren senast en vecka före årsmötet. 

§ 10 Föredragningslista vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas:

1)                        Val av ordförande och sekreterare för mötet
2)                        Godkännande av dagordning
3)                        Fråga om kallelse till mötet utsänts i behörig ordning
4)                        Upprättande av röstlängd
5)                        Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning
6)                        Revisorernas berättelse
7)                        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8)                        Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget
9)                        Fastställande av årsavgifter
10)                      Motioner
11)                      Val av styrelseordförande
12)                      Val av styrelseledamöter
13)                      Val av revisorer och revisorsersättare
14)                      Val av ombud till Sveriges Kyrkosångsförbunds förbundsstämma
15)                      Val av valberedning
16)                      Övriga frågor 

§ 11 Extra årsmöte

Styrelsen kan – då så anses påkallat – utlysa extra årsmöte. För extra årsmötet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i §§ 8-10 och 13.

§ 12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.
För ändringens godkännande fordras minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

§ 13 Förbundets upplösning

Förbundet kan upplösas om två på varandra följande årsmöten så beslutar.
Förbundets tillgångar skall vid upplösning tillfalla Sveriges Kyrkosångsförbund.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dessa stadgar har antagits av Stockholms stifts Kyrkosångsförbund vid ordinarie årsmöte den 27 september 1998.
De ersätter stadgarna av den 3 januari 1934 med ändringar t.o.m. 1971.
Ändring av §§ 5 och 8 har skett på ordinarie årsmöte 29 oktober 2001.
Ändring av §§ 1, 3, 6, 9 och 10.5 har skett på ordinarie årsmöte 3 april 2011.
Ändring av §§ 2, 6, 9 och 10.9 har skett på ordinarie årsmöte 26 maj 2020.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.