Stadgar

§ 1. Ändamål

Förbundet är medlem i Sveriges Kyrkosångsförbund och har som ändamål att inom Stockholms stift arbeta för kyrkomusikens främjande och fortgående förnyelse.
Förbundet ska vara ett forum för samtal kring kyrkomusikaliska frågor och andra spörsmål som berör korister, instrumentalister, kyrkomusiker och stimulera kyrkans körverksamhet och församlingssång.

 

§ 2. Medlemmar

Medlemmar i förbundet är dels kyrkokörer och musikgrupper med vokalt inslag inom Stockholms stift, dels andra körer/ensembler/organisationer inom stiftets geografiska område som genom medlemskap vill främja förbundets verksamhet.
Inträde i förbundet vinns genom inbetalning av fastställd årsavgift.

 

§3. Styrelsens sammansättning/Val av styrelse

Styrelsen utgörs av ordförande och tio ledamöter.
Ordförande och ledamöter väljs av förbundets årsmöte för tiden fram till nästa årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och förbundsdirigent.
Stockholms stift och Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift äger rätt att vardera utse en adjungerad ledamot i styrelsen.

 

§ 4. Styrelsemöte

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och ordförande eller vice ordförande samt ytterligare minst 4 ledamöter är närvarande.
Vid styrelsemöte förs protokoll som justeras av ordföranden för mötet.

 

§ 5. Räkenskapsår

Förbundets räkenskapsår är 1 januari- 31 december
(ändrat på årsmötet 2001)

 

§ 6. Årsavgift

Förbundets årsmöte fastställer den årsavgift som medlemmarna har att erlägga. För anslutna medlemskörer och musikgrupper uttas avgiften av respektive huvudman (pastorat). Medlem, för vilken under två räkenskapsår årsavgiften inte betalats, utesluts ur förbundet.

 

§ 7. Revision. Val av revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på årsmötet utse två revisorer och två revisorsersättare för tiden fram till nästa årsmöte.
Revisorerna skall lämna sin berättelse över avslutat räkenskapsår till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

§ 8. Årsmöte

Förbundets årsmöte skall hållas under tiden 1 mars – 1 maj.
Kallelse till årsmötet skall sändas ut senast fyra veckor före mötet. Om styrelsen avser att föreslå ändringar i årsavgiften eller av förbundets stadgar skall förslag härom bifogas kallelsen. Detsamma gäller motioner om sådana ändringar.
Medlem kan genom motion till årsmötet väcka förslag inom föreningens verksamhet. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 1 februari.

 

§ 9. Årsmötesdeltagare

Varje ansluten medlemsköroch musikgrupp har rätt att sända två röstberättigade deltagare.  Endast de förbundsmedlemmar, som har betalt årsavgiften för det avslutade räkenskapsåret, äger rätt att sända röstberättigade deltagare till årsmötet.
Uppgift om utsedda årsmötesdeltagare skall vara sekreteraren tillhanda senast en vecka före årsmötet.

 

§ 10. Föredragningslista vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas:

1)      Val av ordförande och sekreterare för mötet

2)      Godkännande av dagordning

3)      Fråga om kallelse till mötet utsänts i behörig ordning

4)      Upprättande av röstlängd

5)      Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning

6)      Revisorernas berättelse

7)      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8)      Presentation av styrelsens verksamhetsplan och budget

9)      Fastställande av årsavgift

10)    Motioner

11)    Val av styrelseordförande

12)    Val av styrelseledamöter

13)    Val av revisorer och revisorsersättare

14)    Val av ombud till Sveriges Kyrkosångsförbunds
         förbundsstämma

15)    Val av valberedning

16)    Övriga frågor

 

§ 11. Extra årsmöte

Styrelsen kan – då så anses påkallat – utlysa extra årsmöte. För extra årsmötet gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i §§ 8 – 10 och 13.

 

§ 12. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet efter förslag av styrelsen.
För ändringens godkännande fordras minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte.

 

§ 13. Förbundets upplösning

Förbundet kan upplösas om två på varandra följande årsmöten så beslutar.
Förbundets tillgångar skall vid upplösningen tillfalla Sveriges Kyrkosångsförbund.

 

Dessa stadgar har antagits av Stockholms stifts Kyrkosångsförbund vid ordinarie årsmöte den 27 september 1998.
De ersätter stadgarna av den 3 januari 1934 med ändringar t.o.m. 1971.
Ändring av §§ 5 och 8 har skett på ordinarie årsmöte 29 oktober 2001.
Ändring av §§ 1, 3, 6, 9 och 10.5 har skett på ordinarie årsmöte 3 april 2011.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.